Di Mare 디마레

디 마레(Di Mare)

서비스에  종종  편차가  있어  입에  오르내릴  때도  있지만  화이트  톤의  레스토랑에서  바라뵈는  짙푸른  바다  전망을  앞에  두면  모든  것이  용서가  된다.

karma_kandara_bali_di_mare_restaurant__lounge_04Karma Kandara Di Maredi_mare1

Web Translator

    Translate to:

Photo Gallery